Візитівка Міста
побратими
Новини Офіційна
інформація
Телефон
довіри
ОСББ Інтернет-приймальня Оголошення Місто online Фотогалерея Петиції
Головна  >  Управління та відділи  >  
Начальник відділу >>
Структура відділу >>
Контакти >>
 

Додаток
до рішення міської ради
29 березня 2013 року № 812

 ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей
виконавчого комітету Кузнецовської міської ради

 1. Служба у справах дітей  виконавчого комітету Кузнецовської міської ради
(далі  -  служба)  є  самостійним виконавчим органом Кузнецовської міської ради,  підзвітний  і  підконтрольний  раді, яка його утворила та підпорядкований її виконавчому комітету.

 2. Служба  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією і законами  України,  а  також  указами  Президента України  та  постановами  Верховної  Ради  України, актами Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Мінсоцполітики, рішеннями голови Рівненської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

3. Основними завданнями служби є:

 3.1 реалізація державної  політики  з питань  соціального  захисту   дітей,   запобігання   дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

3.2 розроблення і здійснення самостійно  або разом з органами місцевого самоврядування, іншими структурними підрозділами органів виконавчої влади,   підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 3.3 координація зусиль, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності  та безпритульності;

 3.4 забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

 3.5 здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

3.6  ведення державної статистики щодо дітей;

 3.7 ведення обліку дітей, які опинилися  у  складних  життєвих обставинах,  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);

 3.8 надання, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським  організаціям,  громадянам  практичної  та методичної  допомоги,  консультацій  з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 3.9 улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування,  під  опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

 3.10 підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій  бездоглядності  та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 3.11 визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на відповідній території  становища  дітей,  їх  соціального  захисту,  сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення  заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного, інтелектуального і духовного  розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності,  запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

 3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку, піклування,  до прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного типу,  сприяє усиновленню;

 4) подає пропозиції до проектів міських програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей;

 5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

 6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних  виховних  установах ДПтС,  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і  умови вчинення  дітьми правопорушень,  вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

 8) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам  (дитячі  містечка),  здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

 9) організовує і проводить разом з іншими виконавчими органами міської ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей,  виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та  безпритульність,  запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 10) розробляє і подає на розгляд міської ради  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності,  а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту  для дітей;

 11) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

 12) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

 13) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

 14) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

 15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

 16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

 17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

 18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

 19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

 20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

 21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 5. Служба має право:

 1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які  є  обов'язкові  для  виконання органами місцевого  самоврядування,   підприємствами, установами  та  організаціями  усіх  форм  власності,  посадовими особами, громадянами;

 2) отримувати повідомлення від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

 3) отримувати в  установленому порядку від  структурних підрозділів  обласної,  міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм  власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні  дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 4) звертатися до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

 5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень;

 6) порушувати  перед  органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

 7) влаштовувати дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського  піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

 8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

 9) перевіряти  стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  спеціальних  установах  і  закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;

 10) представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

 11) запрошувати  для  бесіди   батьків або опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення  прав  дітей,  бездоглядності  та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до усунення таких причин;

 12) порушувати  перед  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

 13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з  науковими  установами,  жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

 14) скликати в установленному порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

 15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

 16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

 17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

 6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету  та  органів  місцевого  самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

 7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою  на основі конкурсного відбору або іншою процедурою, передбаченою законодавством. На посаду начальника служби призначається особа , яка має вищу освіту та стаж роботи за факом не менше 3 років.

8. На час відсутності начальника, його обов’язки виконує головний спеціаліст служби, згідно чинного законодавства.

 9. Начальник служби:

 9.1здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

 9.2 призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

 9.3 видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

 9.4 подає на затвердження голові міської ради кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

 9.5 затверджує положення про  структурні  підрозділи  і функціональні обов'язки працівників служби;

 розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби.

 10. Функції  щодо  проведення  процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

 11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), керівників інших структурних підрозділів виконавчого комітету, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

 Склад колегії і положення про неї затверджується виконавчим комітетом міської ради за поданням начальника служби.

 Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

 12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

 Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

 13. Утримання служби  здійснюється відповідно до законодавства.

 Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються міським головою.

 Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює міська рада.
Кошторис та штатний розпис служби затверджуються  у встановленому  порядку  міським головою в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

 14. Служба є юридичною особою, має власний бланк, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Секретар міської ради                                                                                     І.КуцІ Н Ф О Р М А Ц І Я
про стан делегованих повноважень
служби у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської
міської ради за 2015 рік

Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», пп.4 п.б ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - здійснення соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування покладається на служби у справах дітей (далі-служба).
На засіданнях виконавчого комітету та Кузнецовської міської ради протягом 2015 року розглядались наступні питання, підготовлені працівниками служби:
1. Про план бронювання робочих місць для працевлаштування неповнолітніх на підприємствах, організаціях та інших суб’єктах господарської діяльності міста Кузнецовськ на період літніх канікул 2015 року.
2. Про надання батькам або особам, що їх заміняють дозволів на вчинення правочинів стосовно нерухомого майна, яке належить або право користування яким мають малолітні та неповнолітні діти.
3. Питання, які були заслухані на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради з питань соціально-правового захисту законних прав та інтересів дітей.
У 2015 році виконавчим комітетом, Кузнецовською міською радою, в.о.міського голови, міським головою прийняті - 125 рішення, розпорядження (у 2014 році – 93) (підготовлених службою у справах дітей):
1 - про план бронювання робочих місць для працевлаштування неповнолітніх на підприємствах, організаціях та інших суб’єктах господарської діяльності міста Кузнецовськ на період літніх канікул 2015 року (заброньовано 11 місць);
5 - про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, зміни статусу (6 дітям) (у 2014 році – 8);
4 - про встановлення опіки, піклування над 4 дітьми–сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначення опікуна, піклувальника, зміна опікуна(у 2014 році – 7);
6 - про визначення способу участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми (у 2014 році – 1);
54 - рішення про надання батькам або особам, що їх замінюють дозволів на вчинення правочинів стосовно майна, яке належить або право користування яким мають малолітні та неповнолітні діти(у 2014 році – 31);
6 - рішень про призначення опіки над житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(у 2014 році – 5);
33 - інше.
Виконавчим комітетом та Кузнецовською міською радою за 2015 рік затверджено 21 висновків (у 2014 році –14), серед них:
15 - про можливість позбавлення батьківських прав 10 батьків відносно 12 дітей;
2 - про визначення місця проживання 6 дітей;
1- щодо цільового використання аліментів на утримання 1 дитини;
3- про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
Начальником служби у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради видано 176 наказів, серед них:
124 - з основної діяльності служби;
40 - з особового складу;
11- про надання відпустки;
1- про відрядження.

При виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради діє комісія з питань захисту прав дитини, яка відповідно до Положення розглядає питання, пов'язані із захистом прав дітей. У 2015 році організовано та проведено 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітету Кузнецовської міської ради (у 2014 році – 15), на яких було розглянуто 121 питання (у 2014 році – 84 питання), серед яких: «Про стан працевлаштування випускників 2014-2015 навчального року, учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №1,2,3,4,5, гімназії міста Кузнецовська», «Про стан працевлаштування неповнолітніх, учнів шкіл міста Кузнецовська на період літніх канікул 2015 року».
В місті Кузнецовськ станом на 01.01.2014 року проживає 10644 дітей.
На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради станом на 31.12.2015 року перебуває:
- 9 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.
- 38 усиновлених дітей;
- 60 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (2014 рік -65), серед них:
- 57 дітей перебуває під опікою та піклуванням-(під опікою-32д.,
під піклуванням - 25д.).
-1дитина-в будинку сімейного типу с. Олександрія Рівненського р-ну;
-1 дитина в прийомній сім'ї с. Дубно Рокитнівського району Рівненської області;
-1 дитина в Коломийському дитячому будинку-інтернаті головного управління праці та соціального захисту населення Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
-9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з іншої території.
60 дітей, які перебувають на первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в службі у справах дітей мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Протягом 2015 року в службі у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради поставлено:
- 5 дітей на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 із них надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та призначено опіку над ними (протягом 2014 року 10 дітям надано статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування). У зв”язку зі смертю опікуна було перепризначено опікуна над дитиною-сиротою.
- 10?9 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, серед яких: 1 дитина, яка зазнала фізичного насилля; 3 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов´язків; 5 дітей, які переміщені з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.
Знято:
- 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування- з первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування- у зв’язку з досягненням повноліття, (протягом 2014 року - знято з обліку 4 дітей).
- 11 дітей - з обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, у зв’язку із зникненням підстав взяття на облік.
Всі опікуни та піклувальники отримують соціальну допомогу на дітей, які перебувають під опікою (піклуванням); отримують вчасно та в повному обсязі.
В 2015 році проведено 204 обстеження умов проживання сімей, у яких виховуються діти, складено відповідні акти. Порушень прав дітей не виявлено.
В 2015 року поставлено на облік кандидатами в усиновювачі два подружжя. Одним із них встановлено контакт з двома дівчатками-сестричками 7 та 10 років в Сумській області, подано позовну заяву про усиновлення до суду.
В 2015 року відбулось три усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя (внутрісімейного усиновлення) (всього протягом 2015 року- 3 усиновлення: одне іноземцем, два-громадяни України). Служба у справах дітей здійснює нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей, перевіряє умови проживання та виховання дітей в сім’ях усиновлювачів та забезпечення соціально-правового захисту цих дітей, за результатами перевірок складені звіти. Протягом 2015 року проведено перевірку умов проживання та виховання 30 усиновлених дітей. Порушень прав дітей не виявлено.
Протягом звітного періоду проведено обстеження умов проживання 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, піклування . Складені відповідні акти. Порушень прав дітей не виявлено.
При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є рідними братами та сестрами, вживаються всі заходи щодо їх спільного влаштування та проживання.

За 2015 рік оздоровлено 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за 2014 рік - 33 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
Службою у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради постійно здійснюється контроль щодо захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При постановці на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюється наявність у дитини майна та житла, вживаються заходи щодо захисту майнових та житлових прав.
Протягом 2015 року прийнято 6 рішень щодо встановлення опіки над житлом, яке належить7 дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Службою у справах дітей постійно ведеться житловий реєстр дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які потребують покращення житлових умов чи забезпечення житлом, ставляться на квартирний облік на отримання житла при досягненні ними 16 річного віку. Станом на 31.12.2015 року на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов перебуває 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 7 осіб із їх числа. Протягом 2015 року поставлено на квартирний облік 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У випадках неприватизованого житла при отриманні дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, вживаються всі можливі заходи щодо приватизації даного житла з забезпеченням дитини відповідною часткою приватизованого житла, над яким призначається опікун для здійснення нагляду за збереженням його до настання повноліття дитиною.
На виконання міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, затвердженої 28.12.2012 року №674, у 2015 році передбачалось 600 тисяч гривень для придбання однокімнатної квартири особі з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, проте, згідно рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 21 вересня 2015 року №215 „Про заселення звільнених квартир, включення до числа службових, взяття на кварт облік громадян міста та надання житла” особі із числа дітей, позбавлених батьківського піклування виділено кімнату для проживання (в майбутньому з правом приватизації), а кошти в сумі 600.00 тисяч гривень зняті з обліку.
Орган опіки та піклування надає дозволи на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дітей тільки у разі гарантування збереження їх права на житло. В 2015 року прийнято 54 рішення про надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, яке належить дітям . Рішення прийняті в інтересах дітей.
Служба у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради координує міську програму соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2012-2015 роки. На виконання програми у 2015 році працівниками служби у справах дітей організовано та проведено наступні заходи:
1 червня 2015 року службою у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради організовано та проведено вітання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, в кількості 70 дітей.
01 червня 2015 року в палаці культури ВП „Рівненська АЕС” службою у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради організовано та проведено захід - культурно-розважальна програма для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Міжнародного Дня захисту дітей - 1 червня.
На виконання міської програми соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих бставинах, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2012-2015 роки, службою у справах дітей у вересні організовано та проведено екскурсію до Свято-Успенської Почаївської Лаври для 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для кращої організації екскурсії було залучено спонсорсько-благодійну допомогу підприємців міста Кузнецовськ.
На виконання цієї ж програми службою у справах дітей придбано подарунки (рушники) для опікунів, піклувальників та усиновлювачів в кількості 60 штук на суму 6 000 тисяч (шість) гривень та вручено до Дня усиновлення 30 вересня.
16 грудня 2015 року в Палаці культури ВП «Рівненська АЕС» проведено святково-розважальну програму до дня Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей-інвалідів та дітей, батьки яких брали участь (беруть) в АТО (всього 200 дітей). Працівники Палацу культури підготували цікаву та змістовну розважальну програму для дітей.
На свято завітали народний депутат Верховної Ради В. Яніцький, міський голова С. Анощенко, письменник П. Палюх , представник від ПП „Кузнецовський хлібозавод”Т. Шама. По завершенні розважальної програми дітям вручені святкові подарунки від народного депутата В. Яніцького, приватного підприємця Я. Ордината та на виконання міської програми щодо соціально правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2015 рік.
Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування відділом у справах сім”ї та молоді виконавчого комітетк Кузнецовської міської ради 23 грудня 2015 року проведено святковий Новорічний ранок та вручено дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування Новорічні подарунки. Новорічні подарунки для цієї категорії дітей підготовлено і ВП „Рівненська АЕС”.
За 2015 рік надано 7 дозволів (у 2014 року - 7) на відрахування 7 неповнолітніх із навчальних закладів.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 30 квітня 2015 року №103 «Про план бронювання робочих місць для працевлаштування неповнолітніх на підприємствах, організаціях та інших суб′єктах господарської діяльності міста Кузнецовськ на період літніх канікул 2015 року», працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради видано 11 направлень неповнолітнім для працевлаштування на такі організації: Відокремлений підрозділ „Рівненська АЕС” Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» - 10 місць; Публічне акціонерне товариство «Кузнецовський хлібозавод» - 1 місце». В першу чергу перевага надавалась соціально незахищеній категорії дітей, які опинились в складних життєвих обставинах: діти, які знаходяться під опікою: дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям з малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей. Прийом неповнолітніх на роботу проводиться за направленням служби у справах дітей та проходження медичного огляду. Працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради постійно проводяться перевірки щодо дотримання законодавства про працю неповнолітніх, спільно з інспектором праці Територіальної Державної інспекції праці в Рівненській області.
З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх міста, виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, відповідно до графіку проведення профілактичних заходів (рейдів-перевірок) з питань захисту прав дітей на 2015 рік, службою у справах дітей спільно з працівниками Відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області, управління освіти, відділом у справах сім’ї та молоді, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кузнецовської міської ради проведено 71 профілактичний рейд ( у 2014 році - 65 рейдів).
За результатами проведених профілактичних заходів на адресу Відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області направлено 9 клопотань про притягнення до адміністративної відповідальност 11 громадян за ухилення від виконання батьківських обов'язків щодо 13 своїх дітей.
Працівники служби у справах дітей постійно приймають участь у засіданнях дорадчого органу при виконавчому комітету Кузнецовської міської ради, міської міжвідомчої координаційної ради з правової освіти населення, рад по профілактиці злочинів та правопорушень в навчальних закладах міста, семінарах, батьківських зборах, заходах щодо захисту законних прав та інтересів дітей міста; проводять бесіди з дітьми та їх батьками, або особами, що їх замінюють, щодо профілактики негативних явищ в підлітковому середовищі.
Комісіями за участю: працівників служби у справах дітей, відділу у справах сім΄ї та молоді, міського центру соціальних служб для сім΄ї, дітей та молоді, Відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області, проводять обстеження умов проживання та виховання дітей у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, виховуються діти, які опинились в складних життєвих обставинах. Станом на 30 грудня 2015 року обстежено 204 сімей, складено відповідні акти (у 2014 році – 228 актів).
Службою у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради було розглянуто 180 письмових звернень громадян з питань соціально-правового захисту дітей.
Відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики виконавчого комітету Кузнецовської міської ради для оприлюднення систематично надається інформація про проведення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради, проекти рішень рішення виконавчого комітету згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації».
З метою висвітлення актуальних проблем дитинства систематично публікуються матеріали в засобах масової інформації щодо виховання дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
У засобах масової інформації постійно публікуються статті, повідомлення, подяки, висвітлюється робота соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також популяризація здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильству в сім’ї, дитячому середовищі, пропагування позитивного досвіду щодо сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інформування про права дітей та їх обов’язки, а також інформація надається у відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

 

 

Начальник служби у справах дітей А. Ільїна

 

     30 вересня 2015 року  День усиновлення. Це День захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який є одним із пріоритетів державної політики України.
     В нашому місті щороку збільшується кількість сімей, які прийняли в свої сім”ї дітей.  Вони відкрили свої обійми перед дітьми-сиротами, даруючи їм любов, увагу, турботу. Щороку служба у справах дітей вітає опікунів, піклувальників та усиновлювачів з цим святом.
     На виконання міської програми соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2012-2015 роки, службою у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради придбано подарунки  (рушники) для опікунів, піклувальників та усиновлювачів в кількості 60 штук на суму 6 000 тисяч (шість) гривень та  30 вересня 2015 року вручено їх усиновлювачам, опікунам, піклувальникам.Свято Віри, Надії та Любові»
(до Дня усиновителя)

30 вересня – в день великого православного свята Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії ми  вітаємо тих донечок та синів, які знайшли своїх батьків в усиновленні. Їм може бути і півроку, і два, і п»ятнадцять, і навіть за тридцять – але це завжди буде їх свято. Будемо вітати усиновлювачів, які вчора, а може рік чи два, чи багато-багато років тому всиновили дитину. Але це завжди буде свято люблячої  та міцної сім»ї.

Стати для чужої дитини матір»ю, перейматися до кінця життя її проблемами – чи не є це подвигом материнства. Ми пишаємось своїми усиновителями. Це свято життєвої мужності і щирості, це свято розуміння, це свято великої душі та великого терпіння.

В місті Кузнецевську теплих слів заслуговують батьки, які прийняли в свої сім’ї 45 дітей, а діти знайшли свою домівку, своїх батьків.
70 дітей влаштовані під опіку, піклування, де опікуни, піклувальники прийняли на свої плечі важку, але таку вагому справу-замінили дітям батьків. А це дуже не просто.

Але саме головне для кожної дитини – материнська любов, добрі мамині очі та ласкаві руки.

Щиро вітаю усиновителів, опікунів, піклувальників! Прийміть доземний уклін та найщиріші слова поваги з нагоди Дня усиновлення. Ви дали кожній дитині, яка зростає у вашій сім»ї, найважливіше – щастя мати родину, тата і маму. Ви відкрили дитині своє серце, розділили з нею свою любов і душевне тепло. Хай повниться дитячим щасливим сміхом ваша домівка, хай ростуть здоровими та успішними діти. Хай щедрість та милосердя Ваших душ заради наших дітей примножується з кожним днем, а Віра, Надія і Любов ніколи не покидають ваші серця! 

 

Начальник служби у справах дітей                                                                       
А. Ільїна

 

Дорогі діти, батьки, друзі!

Від щирого серця  вітаємо Вас зі світлими та радісними святами — Різдвом Христовим та Новим роком!
Хай рік прийдешній принесе у Ваші серця радість та любов, у Ваші душі – мир та спокій, у Ваш дім – затишок та достаток, обдарує щасливою  долею та міцним здоров'ям.
Нехай ці свята будуть для Вас веселими, щедрими й багатими, принесуть гарний настрій, здійснення найзаповітніших мрій та сподівань, смачної куті та дзвінкої коляди.

Від імені колективу служби у справах дітей виконавчого комітету Кузнецовської міської ради А.Ільїна     Кожного року, 30 вересня, ми відзначаємо День усиновлення.
     Батьківство - це велике щастя, і разом з тим велика жертовність. Це безмежне розуміння та бажання принести дитині трепетну мить радості. Це горе, поділене на кожного члена родини та щастя, помножене на всіх. Родина, в якій є усиновлена дитина – це родина назавжди. Слухаючи історії про усиновлення дітей та спостерігаючи за їхнім життям розуміємо, що батьки-усиновлювачі здійснюють життєвий подвиг. Усиновити дитину-сироту — означає проявити милосердя. Усиновлення заслуговує на повагу та пошану оточуючих.
     Вітаю з Днем усиновлення всіх, хто причетний до цього свята - усиновлювачів, прийомних батьків, опікунів та піклувальників, працівників служби у справах дітей.
     Хай у Ваших домівках завжди панують спокій і затишок, нехай Ваше життя буде безхмарним та заможним, а найяскравіші зірки падають Вам у долоні та допомогають здійсненню всіх найзаповітніших мрій та сподівань! Нехай прийняте Вами рішення про усиновлення дитини стане одним із найкращих рішень у Вашому житті! Хай любов, ласка, доброта, взаєморозуміння та відвертість допоможуть Вам у будівництві міцного довголіття власної родини!
     Начальник служби у справах дітей
виконавчого комітету Кузнецовської міської ради                   А.Ільїна                Законодавча база, якою керується служба у справах дітей:

Конституція України
Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Житловий кодекс України, кодекс Законів про працю   України

Закони України

Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”
Закон України "Про охорону дитинства"
Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"
Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей"
Закон України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"

Укази Президента України

Указ Президента України від 05.05.2008 року № 411/2008 "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей" 
Указ Президента України від 11.07.2005 року № 1086/2005 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей"
Указ Президента України від 04.05.2007 року № 376/2007 "Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей"

Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 року № 1242 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 року № 8 "Про виплату доплати особам із числа дітей-сиріт віком старше 18 років, яким призначено пенсію у разі втрати годувальника"
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 " Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905 „Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за  дотриманням прав усиновлених дітей”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 5.03.2008 р. № 146 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»
Постанова Кабінету Міністрів Укрвїни від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 565 «Про Типове положення про притулок для дітей»

Накази

Наказ Держкомсім'ямолоді, МВС, МОН, МОЗ "Про затвердження порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення" від 16.01.2004 року  № 5/34/24/11  
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України,  Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та в'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах" від 14.06.2006 року  № 1983/388/452/221/556/596/106
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту "Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування" від 18.11.2008 року № 4591

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах"  від  29.07.2009 року  № 2669

 Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї" від 07.09.2009 року № 3131/386

Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу" від 25.09.2009 року  № 338
Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини „Про затвердження форм оперативних даних та кількісних показників про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”  від 20.10.2010 року № 104
Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини  „Про Регламент Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини” від 28.05.2009 року № 48
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту „Про затвердження Форми звітності №1-ЗЖД „Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та Інструкції щодо її заповнення” від 08.12.2008 року № 4815
Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини „Про затвердження зразків, форм та вимог до оформлення документів з питань усиновлення” від 05.12.2008 року № 186
Наказ Міністерства охорони здоров'я України „Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем” від 20.08.2008 року №479
Наказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини  „Про удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання” від 18.06.2008 року № 82
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту  „Про порядок та умови прийому документів від іноземців, які бажають усиновити дитину” від 05.02.2007 року №313
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України  „Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання” від 02.02.2007 року № 302/80/49
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту „Про затвердження форми звітності № 1-ОПС (річна) „Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та Інструкції щодо її заповнення” від 14.07.2010 р. № 2256

 

Для здійснення послуг (правочинів) з питань соціального захисту дітей, в т. ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в кожному окремому випадку необхідні наступні документи, визначені законодавством України

 

При усиновленні:

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:
1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
4) висновок про стан здоров’я кожного заявника;
5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3, 7 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.
У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.
Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті.  Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

 

При призначенні опіки (піклування):

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю (встановити опіку/піклування, створити прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:
1)заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
2) довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
3) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
4)копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
5) довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
6)копію паспорта;
7) висновок про стан здоров’я заявника
8)довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
9) довідку про наявність чи відсутність судимості;
10)письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі — дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

 Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.

 

При позбавленні батьківських прав:

Заява одного з батьків, на чиєму утриманні знаходиться дитина;
Копія документу, що посвідчує особу матері (батька);
Копія свідоцтва про укладання (розірвання) шлюбу;
Копія   свідоцтва  про  народження   дитини;
Довідка з місця реєстрації дитини, батьків;
Довідка з місця навчання дитини;
Характеристика  з  місця  навчання  дитини із зазначенням участі батьків у її вихованні;
Довідка практичного психолога після бесіди з дитиною із зазначенням участі батьків  у її вихованні;
Пояснення класного керівника про роботу  з сім’єю;
Довідка з місця роботи матері (батька), довідка про заробітну плату;
Характеристика з місця роботи матері (батька) або з місця проживання;
Інформація, що свідчить про невиконання батьківських обов’язків щодо дитини (довідки з кримінальної міліції, виконавчої служби, суду, нарколога, психіатра, дільничого, з ЖЕД за місцем проживання відповідача);
Акт обстеження житлово-побутових умов за місцем проживання дитини та батьків;
Пояснення (заяви) від батьків про причини ухилення від виконання батьківських обов’язків;
Пояснення (заяви) від  свідків про виконання батьками своїх батьківських обов’язків щодо  дитини.

 

При поновленні батьківських прав:

Заява матері (батька);
Копія документу, що посвідчує особу матері (батька);
Копія свідоцтва про укладання (розірвання) шлюбу;
Копія свідоцтва про народження дитини;
Висновок про стан здоров’я матері (батька);
Довідка з місця реєстрації дитини, батьків;
Довідка   з   місця   роботи  матері (батька), довідка про заробітну плату;
Довідка з місця навчання дитини;
Акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини та  батьків;
Характеристику на дитину та сім’ю із закладу, у якому навчається дитина;
Характеристика на дитину та сім’ю за місцем проживання;
Пояснення (заява) від  свідків, які характеризують особу, яка бажає поновити себе в батьківських прав;
Пояснення класного керівника про роботу з даною сім’єю. 

При наданні дозволу батькам на відчуження житла від імені неповнолітніх та малолітніх дітей, право власності та право користування на яке вони мають:

1) заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
2) копія паспорта (1,2,11 сторінки), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера батьків дитини;
3) копія документу,   що   підтверджує   право  власності  дитини на відчужуване майно;
4) копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства, на житло, яке продається, обмінюється, дарується, а також на житло, в якому гарантується збереження права дитини на житло;
5) копію свідоцтва про народження дитини;
6) довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги на житло, яке продається, обмінюється, дарується, а також на житло, в якому гарантується збереження права дитини на житло;
7) копію рішення  про  встановлення  опіки  над   дитиною (для опікунів, піклувальників);
8) копію рішення  про  встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
9) копію свідоцтва  про  укладення  або  розірвання  шлюбу   між батьками дитини (у разі наявності).
10) У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається  довідка  управління  (відділу)  у справах громадянства, імміграції  та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї.
11) Питання щодо надання дозволу батькам на відчуження житла від імені неповнолітніх та малолітніх дітей, право власності та право користування на яке вони мають, розглядається на засіданні виконавчого комітету Кузнецовської міської ради один раз в місяць.
Прийом документів проводиться до 10 числа місяця та за наявності оригіналів вищезазначених документів.

При  розв'язанні  спору,  що  виник  між  батьками  щодо визначення імені, прізвища,  по батькові дитини


Для розв’язання спору, що виник між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини один з  батьків подає службі у справах дітей за  місцем проживання дитини: заяву, копію паспорта,  довідку з місця  реєстрації  (проживання),  копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).
Служба у   справах   дітей   з  метою  вивчення  ситуації  та підготовки висновку щодо визначення або зміни прізвища,  імені  та по батькові дитини проводить бесіду з матір'ю, батьком та дитиною, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку. Рішення органу  опіки та піклування про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені,  прізвища,  по  батькові дитини приймається районною,  районною у мм.  Києві та Севастополі держадміністрацією,  виконавчим органом міської,  районної у місті ради з урахуванням висновку служби у справах дітей.

При розв'язанні спору, що виник між батьками щодо визначення місця проживання дитини:  

Для  розв'язання  спору,  що  виник  між  батьками  щодо визначення місця проживання дитини,  один з батьків подає службі у справах  дітей за місцем проживання дитини заяву,  копію паспорта, довідку з  місця  реєстрації  (проживання),  копію  свідоцтва  про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), копію свідоцтва про народження дитини, довідку з місця навчання, виховання дитини, довідку про сплату аліментів (у разі наявності).
Під час розв'язання спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини служба у справах  дітей  має  захищати  інтереси дитини  з  урахуванням  рівних прав та обов'язків матері та батьк щодо дитини.
Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з  батьками та відвідує їх за місцем проживання, про що складає акт обстеження житлово-побутових умов.
Під час вирішення питання щодо  визначення  місця  проживання дитини   береться   до   уваги   ставлення  батьків  до  виконання
батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них,  стан  здоров'я  дитини  та інші обставини,  що мають істотне значення.
Місце проживання дитини не  може  бути  визначене  з  тим  із батьків,  який  не  має  самостійного доходу,  зловживає спиртними напоями  або  вживає  наркотичні  засоби,  своєю  поведінкою  може зашкодити здоров'ю та розвитку дитини.
Якщо встановлено,  що жоден з батьків не може створити дитині належних умов для виховання та розвитку,  служба у  справах  дітей подає   клопотання  голові  районної,  районної  у  мм.  Києві  та Севастополі   держадміністрації,   виконавчого   органу   міської, районної  у  місті ради про позбавлення таких батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.
Після обстеження житлово-побутових умов,  проведення бесіди з батьками  та  дитиною  служба у справах дітей складає висновок про визначення місця проживання дитини і подає його  органу  опіки  та піклування для прийняття відповідного рішення.

 

При розвязанні спору між батьками щодо участі у вихованні дитини:

У  разі  виникнення  спору  між  батьками  щодо  участі у вихованні дитини один з батьків,  що проживає окремо  від  дитини, подає  службі  у  справах дітей за місцем проживання дитини заяву, копію паспорта,  довідку з місця  реєстрації  (проживання),  копію свідоцтва  про  укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності),копію свідоцтва про народження дитини.
Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з батьками, а  у  разі  потреби,  також  з родичами дитини.  До уваги береться ставлення батьків до виконання батьківських  обов'язків,  особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини та інші обставини, що мають істотне значення.
Після з'ясування обставин,  що призвели до  виникнення  спору між  батьками  щодо  участі  у вихованні дитини,  служба у справах дітей складає висновок.
Участь у вихованні дитини та у разі потреби порядок побачення з   дитиною   того  з  батьків,  який  проживає  окремо  від  неї, встановлюються  рішенням  районної,  районної  у  мм.   Києві   та Севастополі   держадміністрації,   виконавчого   органу   міської, районної у місті ради з  урахуванням  висновку  служби  у  справах дітей.

   Новини
   Офіційна інформація